Rekomendacje


Możliwości praktycznego wykorzystania wyników projektu są bardzo szerokie. Opracowane w ramach projektu Krajowe Standardy VSM w procesach leczenia pacjentów będą po zakończeniu projektu dostępne dla zarejestrowanych użytkowników do pobrania na stronach internetowej bazy wiedzy prowadzonej przez PTEZ.
Ogólny i elastyczny charakter opracowanej dokumentacji Standardów będzie umożliwiał dostosowanie do wybranych procesów leczenia w konkretnych podmiotach leczniczych w stosunkowo krótkim czasie (w zależności od dostępności danych ewidencyjnych – od kilku dni do kilku tygodni). Im więcej będzie opracowanych konkretnych procesów leczenia (wzorce), tym łatwiej i szybciej będzie można na ich podstawie mapować procesy w innych placówkach medycznych. W wielu przypadkach będą to jedynie niewielkie dostosowania parametrów liczbowych do lokalnej specyfiki, przy przebiegu całego procesu według tego samego schematu. W innych przypadkach, gdzie pacjent jest leczony wg całkiem innego schematu, konieczne będzie odwzorowanie tego schematu w mapie stanu obecnego (As-Is). Podobnie, opracowanie mapy stanu docelowego (To-Be), może być bardziej lub mniej pracochłonne, w zależności od zakresu proponowanych zmian w procesach w stosunku do wzorca. Celem jest maksymalne skrócenie prac związanych z mapowaniem wyodrębnionego procesu i takie opracowane procedur VSM, żeby zebrać wszystkie dane i opracować wyniki w ramach jednodniowego pobytu w szpitalu.
W chwili obecnej w Polsce w zarządzaniu ochroną zdrowia stan wiedzy w tym zakresie nie jest wysoki ani nie są wdrożone takie nowoczesne metody zarządzania procesowego w leczeniu pacjentów jak: clinical pathways, disease management, integrated care, value chain analysis, proces flow, narzędzia Lean Management, Six Sigma czy TOC, które będą podstawą do sporządzenia Standardów VSM. Mapowanie VSM ma przewagę nad tradycyjnymi metodami mapowania procesów, ponieważ zajmuje się całym strumieniem wartości, jak również w jego trakcie można przewidzieć przyszły rozwój procesu. W Polsce brak jest także opracowanych list wskaźników i parametrów służących do mapowania procesów, co będzie jednym z najważniejszych obszarów funkcjonowania Standardów VSM.