Prelegenci


Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

Cele badawcze Projektu LeanOZ
Wygłaszana na Konferencji Naukowej PTEZ prezentacja dotyczy genezy i celów badawczych Projektu LeanOZ oraz badań opinii, dotyczących wdrażania w polskim systemie ochrony zdrowia metod Lean Management oraz zarządzania procesowego, opartych na badaniach naukowych.

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierownik Zakładu Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz podyplomowego Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Koordynator międzynarodowego projektu badawczego „Finansowanie Jakości w Opiece Zdrowotnej – InterQuality”, finansowanego ze środków 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej. Kierownik projektu badawczego „Lean Management w Ochronie Zdrowia – LeanOZ , współfinansowanego przez NCBiR.. Kierownik Kierunku studiów magisterskich o profilu praktycznym „Ocena Technologii Medycznych – DUO OTM” na Wydziale Farmaceutycznym WUM. Założyciel i Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomiki oraz Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia. Autor lub współautor ponad 100 publikacji naukowych. Promotor lub recenzent wielu prac dyplomowych, magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych.

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Pinkas

Lekarz, specjalista w dziedzinie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego, nauczyciel akademicki, profesor nauk medycznych.

Dziekan Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP, konsultant krajowy w dziedzinie zdrowia publicznego, członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk i Rady ds. Ochrony Zdrowia Prezydenta RP oraz współzałożyciel i członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia, a także członek rady naukowej m.in. CMKP i NIZP-PZH. W przeszłości m.in. Sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Główny Inspektor Sanitarny, Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny i Prezes Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

Specyfika zarządzania organizacją szpitala w porównaniu z organizacjami przemysłowymi
Czy zasady zarządzania w przemyśle można wiernie implementować w opiece zdrowotnej, czy też opieka zdrowotna jest na tyle wyjątkowa, aby uzasadnić często spotykane twierdzenie: „nieważne, jak to dobrze zadziałało w fabryce, nie sprawdzi się w szpitalu”.

Absolwentka studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Nauczyciel akademicki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego: na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej - Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie Członek Zarządu - Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia

Zainteresowania badawcze
Ocena Technologii Medycznych w praktyce menedżera, Organizacja i Zarządzanie w sektorze zdrowia, Komunikacja i Negocjacje, Farmakoekonomika, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu;
Udział w projektach naukowo - badawczych: międzynarodowy projekt badawczy 7PR UE „Finansowanie Jakości w Opieki Zdrowotnej InterQuality” – lider Trzeciego Pakietu Roboczego, projekt badawczy NCBR „Lean Management w Opiece Zdrowotnej” – Członek Komitetu Sterującego, projekt dydaktyczny „DUO OTM Ocena Technologii Medycznych”

Obszar nauczania
Organizacja i Zarządzanie w Sektorze Zdrowia, Kompetencje społeczne, w tym negocjacje trójwymiarowe, Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Doświadczenie zawodowe
nauczyciel akademicki, dyrektor firmy doradczej sektora zdrowia, wieloletni menedżer w sektorze farmaceutycznym i medycznym, posiada doświadczenie m.in. w zarządzaniu siecią aptek

Mgr farm. Urszula Cegłowska

Zastosowanie lean management jako innowacji organizacyjnej w zarządzaniu szpitalnym oddziałem ratunkowym (SOR)

Często liczba pacjentów zgłaszających się do oddziałów ratunkowych przekracza możliwości SOR-ów w zakresie szybkiej diagnostyki i zaordynowania właściwego leczenia. Nadmierne obłożenie SOR-ów przekłada się na zwiększony wskaźnik śmiertelności, spadek satysfakcji pacjentów z otrzymanych usług zdrowotnych, spadek satysfakcji personelu medycznego z wykonywanej pracy oraz nieefektywne zużycie zasobów. Odpowiedzią na powyższe problemy może być wdrożenie zarządzania z wykorzystaniem narzędzi lean. Czas jest głównym czynnikiem rokowniczym w przypadku wielu stanów nagłych więc optymalizacja funkcjonowania oddziałów ratunkowych, przy uwzględnieniu zwiększania efektywności udzielania świadczeń i obniżenia kosztów funkcjonowania, stanowią istotny obszar potrzebnych zmian.

Specjalista z ponad 10-letnim stażem pracy w systemie ochrony zdrowia, absolwentka kierunku farmacja Warszawskiego Uniwersytetu Medcznego. Uczestnik projektów naukowo-badawczych (Interquality, EUnetHTA, Lean management w Ochronie Zdrowia, Impact HTA), wykładowca i autor publikacji naukowych. Zainteresowana tematyką ekonomii zdrowia oraz finansowania jakości w opiece zdrowotnej.

Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, Prof. AHE

Idea i rozwiązania lean management w konfrontacji z sytuacjami kryzysowymi na przykładzie COVID-19
Autorzy:
Dr hab. n. o zdr. Andrzej Śliwczyński, Prof. AHE
Dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, Prof. AHE
Idea wystąpienia
Wykazanie problemów związanych z zarządzaniem wg zasad lean management w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych w szczególności pandemii lub katastrof. Propozycje rozwiązań.

Doktor habilitowany nauk o zdrowiu, profesor Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Uzyskał tytuł naukowy doktora na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Tematem pracy doktorskiej była efektywność ekonomiczna w programach terapeutycznych finansowanych ze środków publicznych. Temat habilitacji dotyczył analizy danych „Wybrane aspekty wykorzystania analizy dużych zbiorów danych (Big Data Analysis) do oceny rzeczywistej praktyki klinicznej (Real Word Analysis).

Ekonomista - absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu w Łodzi. W latach 1987-2005 pracował i pełnił kierownicze funkcje w Państwowym Przedsiębiorstwie Zaopatrzenia Farmaceutycznego „Cefarm”. Od 2005r pracuje w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jako Kierownik Działu Programów Lekowych w Oddziale Mazowieckim NFZ. Od 2009r na stanowisku Z-cy Dyrektora Departamentu Gospodarki Lekami Centrali NFZ, a od maja 2015 Z-ca Dyrektora Departamentu Analiz i Strategii Centrali NFZ. W 2012 ukończył podyplomowe studia baz danych. Od sierpnia 2020 Kierownik Działu Inżynierii Medycznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, aktywnie współpracujący przy uruchamianiu i utrzymaniu działania Szpitala Tymczasowego na Stadionie Narodowym w Warszawie. Autor i współautor ok. 140 artykułów publikowanych w krajowych i międzynarodowych pismach z zakresu medycyny, mówiących o analizie danych medycznych, finansowaniu w systemie ochrony zdrowia, epidemiologii, farmakoekonomiki. Uczestniczył w pracach Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Dr inż. Bartłomiej Gładysz

Przegląd możliwości stosowania metod i technik inżynierii produkcji w opiece zdrowotnej

„Inżynieria produkcji jest pojęciem obejmującym zagadnienia planowania, projektowania, implementowania i zarządzania systemami produkcyjnymi, systemami logistycznymi oraz zabezpieczania ich funkcjonowania. Systemy te rozumiane są jako układy socjotechniczne, integrujące pracowników, informację, energię, materiały, narzędzia pracy i procesy w ramach całego cyklu życia produktów. (…)”. Osiągnięcia i wiedza z zakresu inżynierii produkcji mogą być z powodzeniem stosowane również w obszarze ochrony zdrowia. Jednakże dyskusje takich zastosowań są ciągle nieliczne i ograniczone. Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wybranych przypadków tego typu zastosowań, co może stanowić inspirację do usprawnień.

Bartłomiej Gładysz jest adiunktem w Politechnice Warszawskiej (Wydział Mechaniczny Technologiczny). Uzyskał doktorat w dziedzinie nauk technicznych (budowa i eksploatacja maszyn). W Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych zawiązał i jest liderem zespołu badawczego SUSTAIN 4.0 (Sustainable Industry 4.0). Posiada bogate doświadczenie jako badacz, analityk i kierownik projektów w zakresie doradztwa i projektów usprawniających organizację procesów produkcyjnych i logistycznych oraz wdrożeń systemów identyfikacji radiowej w wielu obszarach, w tym m.in. w szpitalu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Oceny Technologii, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Association of Engineering, Project, and Production Management. Uczestniczył w licznych projektach badawczych i edukacyjnych w ramach programów takich jak 7. Program Ramowy, Horyzont 2020, czy ERASMUS+.

Mgr inż. Jarosław Gębski

Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management
Wygłaszana prezentacja związana będzie z doświadczeniami zdobytymi podczas prac nad Standardami LeanOZ oraz publikacjami nt. zarządzania procesowego, informatyzacji procesów oraz wykorzystania koncepcji Lean w opiece zdrowotnej.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej (specjalność: Logistyka), uczestnik studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn (specjalność: Zarządzanie Produkcją, Transfer Technologii, Produktywność, Innowacje Technologiczne), ekspert ds. zakupów technicznych, logistyki i magazynowania. Posiada certyfikat Green Belt Lean Six Sigma, lider KAIZEN. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych koncernach produkcyjnych z branży elektrotechnicznej, budowlanej i chemicznej, członek PTEZ, główny wykonawca fazy pilotażowej Projektu LeanOZ.

Aktywnie uczestniczył w procesach kompleksowej i gruntownej transformacji logistyki i zakupów w oparciu o narzędzia Lean i KAIZEN, standaryzował procesy w przemyśle, mapował i proponował innowacje procesów medycznych na potrzeby Projektu LeanOZ. Zwolennik poszukiwania innowacyjnych i nieszablonowych rozwiązań opartych o fakty, otwartej komunikacji i pracy zespołowej zmierzających do osiągniecia ponadprzeciętnych rezultatów.