Publikacje


Lista publikacji

1. Owczarczak Karolina, Hermanowski Tomasz, Chmielewska Małgorzata, Lean management w gospodarce lekami w polskich szpitalach, Farmacja Współczesna, 2018, 11, 21-29.

2. Korkosz-Gębska J., Marciniak S., Gębski J.: Możliwe metody zarządzania procesem leczenia udaru mózgu (Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej nr 81/2020).

3. Sarzyńska-Długosz I.: Optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu, w: Nowe konteksty w nauce XXI wieku / Krzysztofek A., Borcuch A. (red.), 2019, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch , ISBN 978-83-954955-9-5, ss. 99-106.

4. Korkosz-Gębska J.: Kryteria oceny potencjału wdrożeniowego koncepcji Lean Management w sektorze ochrony zdrowia, w: Nowe konteksty w nauce XXI wieku / Krzysztofek A., Borcuch A. (red.), 2019, Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch , ISBN 978-83-954955-9-5, ss. 49-56.

5. Korkosz-Gębska J., Gębski J.: „Standardy LeanOZ. Mapowanie strumieni wartości w ochronie zdrowia”, Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (https://www.leanoz.pl/standardy-vsm)

6. Lisiecka-Biełanowicz Mira, Biechowska Daria, Brzozowski Stanisław, Hermanowski Tomasz, Mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2018, 27 (2), 172-179.

7. Cegłowska U., Brzozowski S., Hermanowski T., Chmielewska M.: Zastosowanie koncepcji Lean Management w szpitalnych oddziałach ratunkowych, Przegląd Organizacji, 12/2019, s. 46-52.

8. Korkosz-Gębska J.: Lean Hospitals as a Concept Supporting the Sustainable Development of Hospitals, w: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, vol. 63, nr 9, 2019, ss. 152-16.

9. Wojtala W., Chmielewska M., Korkosz-Gębska J. Konferencja naukowa otwierająca projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia”, Medycyna Dydaktyka Wychowanie Vol. XLVIII, No. 6/2016, s. 30-31.

10. Korkosz-Gębska J., Marciniak S., Gębski J.: Uwarunkowania stosowania efektywnych metod zarządzania w obszarze opieki zdrowotnej, [w:] Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji / Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P., Siciński J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 143-156.

11. Korkosz-Gębska: Bariery wdrażania koncepcji Lean Healthcare, [w:] Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji / Antonowicz P., Galiński P., Pisarewicz P., Siciński J. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 157-169.

12. Korkosz-Gębska J.: Innowacje organizacyjne w sektorze ochrony zdrowia, [w:] Innowacje w wybranych sektorach gospodarki / Gładysz B., Marciniak S., Chyba Z. (red.), Oficyna Wydawnicza PW, 2019, ISBN 978-83-8156-022-1, ss. 149-160.


Lean management w gospodarce lekami w polskich szpitalach


Link do pełnego tekstu artykułu

http://www.akademiamedycyny.pl/wp-content/uploads/2018/07/Farmacja_1_2018_04.pdfMożliwe metody zarządzania procesem leczenia udaru mózgu

Link do pełnego tekstu artykułu

http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-1353fd6b-88c5-48ed-b025-ede977682edd
Optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu

Link do pełnego tekstu artykułu

http://know-press.eu/wp-content/uploads/2020/07/Nowe-konteksty-w-nauce-XXI-wieku.pdf
Kryteria oceny potencjału wdrożeniowego koncepcji lean management w sektorze ochrony zdrowia

Link do pełnego tekstu artykułu

http://know-press.eu/wp-content/uploads/2020/07/Nowe-konteksty-w-nauce-XXI-wieku.pdf
Standardy LeanOZ. Mapowanie strumieni wartości w ochronie zdrowia

Link do pełnego tekstu

https://leanoz.pl/uploads/pdev_ftd/Standardy%20LeanOZ-2.pdf
Mapowanie procesu leczenia udaru mózgu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Link do pełnego tekstu artykułu

https://www.termedia.pl/Mapowanie-procesu-leczenia-udaru-mozgu-w-Instytucie-Psychiatrii-i-Neurologii-w-Warszawie,116,33338,1,0.html
Zastosowanie koncepcji lean management w Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych

Link do pełnego tekstu artykułu

https://przegladorganizacji.pl/artykul/2019/10.33141po.2019.12.06
Lean Hospitals as a Concept Supporting the Sustainable Development of Hospitals

Link do pełnego tekstu artykułu

https://dbc.wroc.pl/Content/74487/Korkosz-Gebska_Lean_Hospitals_as_a_concept_supporting_the_sustainable.pdf
Konferencja naukowa otwierająca projekt badawczy „Lean Management w Ochronie Zdrowia”

Link do pełnego tekstu artykułu

https://bp.wum.edu.pl/sites/bp.wum.edu.pl/files/mdw_6_2016_-_internet.pdf


Uwarunkowania stosowania efektywnych metod zarządzania w obszarze opieki zdrowotnej

Link do pełnego tekstu artykułu

https://kiw.ug.edu.pl/pl/oferta/1500-organizacyjne-procesowe-i-technologiczne-generatory-wartosci-organizacji.html


Bariery wdrażania koncepcji Lean Healthcare

Link do pełnego tekstu artykułu

https://kiw.ug.edu.pl/pl/oferta/1500-organizacyjne-procesowe-i-technologiczne-generatory-wartosci-organizacji.html


Innowacje organizacyjne w sektorze ochrony zdrowia

Link do pełnego tekstu artykułu

hhttp://www.wydawnictwopw.pl/index.php?s=karta&id=3508