Bibliografia


Asaka T., Ozeki K., Handbook of Quality Tools: The Japanese Approach. Productivity Press s.45-46, Cambridge 1990.

Baker M., Taylor I., Mitchell A., Making Hospitals Work. Lean Enterprise Academy, Goodrich, UK 2009.

Belter D., Evaluation of Outpatient Oncology Services Using Lean Methodology. Oncology Nursing Forum, 39(2):136-40, 2012.

Benjamin E.J. et al., Heart disease and stroke statistics – 2018 update: a report from the American Heart Association. Circulation 13, e67–e492, 2018.

Black J., and Miller D., The Toyota way to healthcare excellence. Increase efficiency and improve quality with lean. Health Administration Press, Chicago 2008.

Bucci S., et al., Emergency Department Crowding and Hospital Bed Shortage: Is Lean a Smart Answer? „European Review for Medical and Pharmcological Sciences”, Vol. 20, No. 20, pp. 4209-4219, 2016.

Bushell S., and Shelest, B. Discovering lean thinking at progressive healthcare. The Journal for Quality and Participation, 25(2), 20-25, 2002.

Byrne A., The Lean Turnaround: How Business Leaders Use Lean Principles to Create Value and Transform Their Company. McGraw-Hill, New York 2013.

Chwojnicki K., et al., Acute ischemic stroke hospital admissions, Treatment, and Outcomes in Poland in 2009–2013. Frontiers in Neurology 9:134, 2018.

Coons J.A., Beginning the Lean Improvement Journey in the Clinical Laboratory, White Paper [online], 2007.

Czauderna P., Gałązka-Sobotka M., Górski P., Hryniewiecki T., Strategiczne kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce, Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019.

Czerska J. Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing. LeanQ Team str. 10-134, Gdańsk 2014.

Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce. PWE, Warszawa 2011.

Dammand J., Hørlyck M., Jacobsen T.L., Lueg R., Röck R.L., Lean Management in Hospitals: Evidence from Denmark, „Administration & Public Management Review”, No. 23, pp. 19–35, 2014.

Davies R., „See and Treat” or „See” AND „Treat” in an Emergency Department. [in:] S. G. Henderson, B. Biller, M.-H. Hsieh, J. Shortle, J. D. Tew, R. R. Barton eds., Proceedings of the 2007 Winter Simulation Conference, IEEE Press, pp. 1519–1522, Washington D.C. 2007.

Dercz M., i in., Ustawa o działalności leczniczej – podsumowanie dwóch lat funkcjonowania. PWC, Warszawa 2013.

Fonkowicz E., (red.): Liderzy zmian w ochronie zdrowia. Wolters Kluwer S.A., s. 10.  Warszawa 2014.

Gill P.S., Application of Value Stream Mapping to Eliminate Waste in an Emergency Room, Global Journal of Medical Research, Volume 12, Issue 6, USA 2012.

Golinowska S., i.in., Równowaga finansowa i efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Vesalius, Kraków 2012.

Graban M., Lean Hospitals. Doskonalenie szpitali. Poprawa jakości, bezpieczeństwo pacjentów i satysfakcja personelu. ProdPublishing.com, Wrocław 2011.

Green ChF., A waste walk through clinical pharmacy: how do the ‘seven wastes’ of Lean techniques apply to the practice of clinical pharmacists. Intern J Pharm. 23:21-6, 2015.

Gujski M., i in., Zdrowie priorytetem politycznym państwa – analiza i rekomendacje. Instytut Ochrony Zdrowia, Warszawa 2013.

Gustavsson A. et al., Cost of disorders of the brain in Europe 2010. Eur. Neuropsychopharmacol, 2011.

Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Naukowe PWN s. 218-220, 250, Warszawa 2002.

Hamrol A., Strategie i praktyki sprawnego działania. Lean, Six Sigma i inne. Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 99, Warszawa 2015.

Heinbuch S. E., A case of successful technology transfer to health care: total quality materials managements and just-in-time. Journal of Management in Medicine, 9(2), 48-56. 1995.

Hintzen B. L., Effect of lean process improvement techniques on a university hospital inpatient pharmacy. Am J Health-Syst Pharm, 66(15): 2043-47, 2009.

Hogan B., Rasche Ch., Braun A., von Reinersdorff, The First View Concept: Introduction of Industrial Flow Techniques into Emergency Medicine Organization. „European Journal of Emergency Medicine”, Vol. 19, No. 3, pp. 136–139, 2012.

Holden R.J., Lean Thinking in Emergency Departments: A Critical Review. „Annals of Emergency Medicine”, Vol. 57, No. 3, pp. 265–278, 2011.

Huybrechts F., Caro J., The Bartel Index and modified Rankin scale as prognostic tools for long[1]term outcomes after stroke - a qualitative review of the literature. Current Medical Research and Opinion, 23, 1627–1637, 2007.

Imai M., Kaizen. Klucz do konkurencyjnego sukcesu Japonii. MT Biznes, Warszawa 2007.

Imai M., Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe podejście do strategii ciągłego rozwoju. Kaizen Institute, Wrocław 2018.

Jackson T. L., Kaizen Workshops for Lean Healthcare. Rona Consulting Group & Productivity Press, s. 13, Washington 2013.

Jackson T. L., Mapping Clinical Value Streams. Rona Consulting Group & Productivity Press, s. 55, Washington 2013.

Jackson T. L., Standard Work for Lean Healthcare. Rona Consulting Group & Productivity Press, s. 10, 13, Washington 2012.

Jackson T. L., 5S w służbie zdrowia. ProdPublishing.com, Wrocław 2015.

Jacobs S. M., Pelfrey S., Applying just-in-time philosophy to healthcare. Journal of Nursing Administration, 25(1), 47-52, 1995.

Kim C. S., et al., Lean Health Care: What Can Hospitals Learn from a World-Class Automaker? Journal of Hospital Medicine, Vol 1,  London June 2006.

Kister A., Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2018.

Kowalska K., Pacjent na pierwszym miejscu. Ranking szpitali 2018.

Kozubski W., Kaizen Workshops for Lean Healthcare. Rona Consulting Group & Productivity Press, Washington 2004.

Koźmiński A. K., Piotrowski W. (Eds.).  Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 2001.

Kryński A., Kramer M., Caekelbergh A. F. (Eds.), Zintegrowane zarządzanie środowiskiem. Systemowe zależności między polityką, prawem, zarządzaniem i techniką. Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Kubis N., Narzędzia lean management. Zagadnienie Techniczno-Ekonomiczne. 50(2-3):297-98, 2005.

Leape L. L., Foreword: Preventing Medical Accidents: Is „Systems Analysis” the Answer? „American Journal of Law & Medicine”, Vol. 27, No. 2–3, pp. 145–148, 2001.

Liker J. K., Droga Toyoty. 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. MT Biznes,  Warszawa 2005.

Lisiecka K., Burka I., Lean Service w teorii i praktyce. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2016.

Litwin T., Członkowska A., Udary mózgu – wprowadzenie. W: Stępień A. (red.). Neurologia, Medical Tribune Polska, tom II, 171–188, Warszawa 2014.

Łazicki A., i in., Systemy zarządzania przedsiębiorstwem – techniki Lean Management i Kaizen. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, s. 7-8, Warszawa 2011.

Marchwiński Ch., Shook J., Schroeder A., Leksykon Lean. Ilustrowany słownik pojęć z zakresu Lean Management, Wydawnictwo Lean Enterprise Institute, s. 3-4, 48-49, Wrocław 2015.

Marren J. P., The Hospital Board at Risk and the Need to Restructure the Relationship with the Medical Staff: Bylaws. Peer Review and Related Solutions, „Annals of Health Law”, Vol. 12, No. 2, pp. 179–234, 2003.

Mazzocato P., Holden R.J., Brommels M., Aronsson H., Backman U., Elg M., Thor J., How Does Lean Work in Emergency Care? A Case Study of a Lean-inspired Intervention at the Astrid Lindgren Children's Hospital. „BMC Health Services Research”, Vol. 12, No. 28, pp. 1–13, Stockholm Sweden 2012.

Mazzocato P., Thor J., Bäckman U., Brommels M., Carlsson J., Jonsson F., Hagmar M., Savage C., Complexity Complicates Lean: Lessons from Seven Emergency Services. „Journal of Health Organization and Management”, Vol. 28, No. 2, pp. 266–288, 2014.

McCulloch P., Kreckler S., New S., Sheena Y., Handa A., Catchpole K., Effect of a „Lean” Intervention to Improve Safety Processes and Outcomes on a Surgical Emergency Unit. „British Medical Journal”, Vol. 341, No. 2, pp. 1043-1047, 2010.

Minvielle E., Sicotte C., Champagne F., Contandriopoulos A.P., Jeantet M., Preaubert N., Bourdil A., Richard C., Hospital Performance: Competing or Shared Values? „Health Policy”, Vol. 87, No. 1, pp. 8–19, 2008.

Model Doskonałości EFQM, https://www.iso.org.pl/uslugi-zarzadzania/wdrazaniesystemow/zarzadzanie-strategiczne/efqm/, (30.12.2019).

Munro R. A., Lean Six Sigma for the Healthcare Practice: A Pocket Guide. ASQ Quality Press Milwaukee 2009.

Myszewski J. M., Po prostu jakość. Podręcznik zarządzania jakością, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, s. 88-89, 167, Warszawa 2005.

Niewada M., Kamiński B., Kobayashi A., Członkowska A., Członkowski A., Koszty powtórnego udaru mózgu w Polsce. Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2, 191–203, 2002.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego, Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późń. zm.

Pawłowska J., Apteka szpitalna – miejsce w strukturze organizacyjnej szpitala, zadania i odpowiedzialność w podnoszeniu jakości świadczonych usług. http://www.nia.org.pl/dat/magazyn/Apteka_Szpitalna.pdf (07.12.2017).

Poksinska B., The Current State of Lean Implementation in Health Care. Quality Management in Health Care: October/December 2010 - Volume 19 - Issue 4 – s. 319–329.

Portioli-Staudacher A., Lean Healthcare. An Experience in Italy. In: Koch T. (eds.) Lean Business Systems and Beyond, str. 257: 485-92, 2008.

Raciborski F., Gujski M., (red), Udary mózgu – rosnący problem w starzejącym się społeczeństwie. Raport Instytutu Ochrony Zdrowia, Warszawa 2016.

Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka. Zysk i S-ka, Poznań2010.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2018 r. w sprawie programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Ryan A., Hunter K., Cunningham K., Williams J., O’Shea H., Rooney P., Hickey F., STEPS: Lean Thinking, Theory of Constraints and Identifying Bottlenecks in an Emergency Department, „Irish Medical Journal”, Vol. 106, No. 4, pp. 105–107, 2013.

Setijono D., Naraghi A.M., Ravipati U.P., Decision Support System and the Adoption of Lean in a Swedish Emergency Ward: Balancing Supply and Demand towards Improved Value Stream, „International Journal of Lean Six Sigma”, Vol. 3, No. 6, pp. 234–248, 2010.

Souza L. B., Trends and approaches in lean healthcare. Leadership in Health Services, 22(2), 121-139, 2009.

Sullivan P., Using lean methodology to improve productivity in a hospital oncology pharmacy. Am J Health-Syst Pharm. ;71(1):1492, 2014.

Suwalski szpital pionierem lean management. http://www.szpital.suwalki.pl/pl/szpital/aktualnosci/533-suwalski-szpital-pionierem-lean[1]management. (07.12.2017).

Wawak S., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006.

Whitson D., Applying just-in-time systems in health care. IIE Solutions, 29(8), 32-37, 1997.

Wise A., Złotowska K., Polish Dialysis Center Employees Use Visual Management to Increase Safety, Improve Organization of Medical Facility. https://asq.org/quality-resources/case-studies-polish-dialysis-center-visual-management (7.12.2017).

Wiśniewska M., Konieczyńska E., Lean management narzędziem doskonalenia zarządzania szpitalem. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 54:263, 2011.

Womack J. P., Jones D.T., Lean thinking - szczupłe myślenie. Eliminowanie marnotrawstwa i tworzenie wartości w przedsiębiorstwie. ProdPublishing.com, Wrocław 2012.

Yerian L. M., Seestadt J. A., Gomez E. R., Marchant K. K., A Collaborative Approach to Lean Laboratory Workstation Design Reduces Wasted Technologist Travel. „American Journal of Clinical Pathology”, Vol. 138, pp. 273–280, 2012.

Zaleska B., Wallis A., Rachunkowość zakładu opieki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania Politechniki Koszalińskiej, (12) 2008.

Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 128/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych.

Zarządzenie Nr 134/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Zarządzenie Nr 14/2019/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ratownictwo medyczne.

Zarządzenie nr 60/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja lecznicza oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Zgony według wybranych przyczyn 2018. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki[1]statystyczne/rocznik-demograficzny-2018,3,12.html (23.12.2018).

Złotowska K., Wdrożenie narzędzi lean hospitals w szpitalu Regionalne Centrum Nefrologii CUM DIALIZA sp.  z  o.o. http://www. leanhospitals.pl/wp-content/uploads/2016/04/Prezentacja-K.Z%C5%82otowska-LeanOZ-18.04-RCN-DIALIZA.pdf (7.12.2017).