O projekcie


*Zapraszamy do wypełnienia ankiety na temat potencjału wdrożenia Lean management w polskiej ochronie zdrowia!
Ankieta jest anonimowa

Cele projektu LeanOZ

Pilna potrzeba usprawnienia organizacji pracy jest szczególnie widoczna w polskim systemie ochrony zdrowia, który przeżywa kryzys[1] związany głównie z brakiem wystarczających środków finansowych[2], ale także zbyt małą liczbą wykwalifikowanego personelu lekarskiego, niskim stopniem wykorzystania sprzętu medycznego, niedopasowaniem zasobów (podaż) do potrzeb pacjentów (popyt).
Czy jest możliwe jednoczesne zmniejszenie kolejek pacjentów i poprawa jakości leczenia bez zwiększania kosztów w polskich placówkach ochrony zdrowia? Odpowiedz na tak postawione pytanie badawcze jest twierdząca, a między innymi sposobem na osiągniecie tego stanu rzeczy jest projekt badawczy Lean Management w ochronie zdrowia.
Lean Management jest nową dziedziną zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, mającą na celu optymalizację wykorzystania zasobów i eliminowanie występowania marnotrawstwa, a także organizację leczenia pacjenta w perspektywie całego procesu. Jako system usprawnień jest z powodzeniem wdrażany w USA, Kanadzie, Australii oraz Europie (m. in. w Wielkiej Brytanii i Skandynawii), prowadząc nie tylko do poprawy bezpieczeństwa, jakości i wydajności w placówkach ochrony zdrowia, ale także znacznego obniżenia kosztów, zarówno w procesach leczenia pacjentów, jak i funkcjonowania całych placówek medycznych. W Polsce podejmowane są już pierwsze próby wdrożenia wybranych narzędzi lean management w szpitalach i ośrodkach zdrowia, jednak kompleksowy projekt zarządzania w oparciu o strumień wartości nie został dotychczas zrealizowany.
Głównym celem projektu jest opracowanie Krajowych Standardów VSM[3] oraz pilotażowe wdrożenie narzędzi służących do pomiaru strumienia wartości dla pacjenta w procesie leczenia.
Inicjatorem i pomysłodawcą projektu Lean Management w ochronie zdrowia jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (PTEZ), dla którego priorytetem jest m.in. „Rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań z zakresu ekonomiki zdrowia przełożonych na język praktyki, by umożliwić sprawiedliwą i efektywną gospodarkę ograniczonymi zasobami, przeznaczanymi przez społeczeństwo na ochronę zdrowia”.[4]

Zadania projektu LeanOZ

Konsorcjum projektu, pod kierownictwem PTEZ oraz wsparciem merytorycznym dwóch instytucji naukowych tj. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii, opracuje Krajowe Standardy Wdrożenia VSM w polskim systemie ochrony zdrowia zawierające następujące elementy:

  • Wybór procesu VSM
  • Mapa stanu obecnego (As-Is)
  • Mapa stanu docelowego (To-Be)
  • Plan wdrożenia (Road Map)
  • Wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

Powołany został Komitet Sterujący Konsorcjum, będący organem zarządzającym projektem. Przewodniczącym Komitetu Sterującego został Pan prof. dr hab. Tomasz Hermanowski, Prezes Zarządu PTEZ.
W skład Komitetu Sterującego wchodzi sześć osób: dwie osoby reprezentujące Lidera projektu (Przewodniczący Komitetu Sterującego i Kierownik Wykonawczy Projektu) oraz po dwóch przedstawicieli WUM i IPiN.
Zadania Kierownika Wykonawczego projektu wykonywał do 30.07.2018 r Pan Stanisław Brzozowski, członek Zarządu PTEZ, Kierownik Sekcji Lean Management w Ochronie Zdrowia PTEZ, pomysłodawca projektu i powołania Sekcji LeanOZ. Sekcja Lean Management w Ochronie Zdrowia utworzona została przez PTEZ w marcu 2014 roku. Od 01.08.2018 r kierownictwo przejęła Pani dr Jolanta Korkosz- Gębska.
Powołana została także Rada Naukowa Projektu, która pełni rolę opiniodawczą i doradczą dla Komitetu Sterującego Konsorcjum oraz zespołów badawczych.
Projekt składa się z trzech części:

  • fazy badawczej, która była realizowana w ciągu dwóch lat – w okresie od września 2015 roku do końca sierpnia 2017 roku,
  • fazy pilotażowej, która trwała przez jeden rok z udziałem wytypowanych podmiotów leczniczych uczestniczących w procesach leczenia udaru mózgu w województwie mazowieckim - w okresie od września 2017 do grudnia 2018 roku.
  • fazy wdrożeniowej, rozpoczętej w styczniu 2019 roku

Opracowane propozycje standardów zostały przed opublikowaniem poddane szerokim konsultacjom społecznym w celu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez różne grupy interesariuszy.
Szczególne podziękowania należą się Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, które wysoko oceniło projekt i zadecydowało o jego finansowaniu w ramach konkursu Innowacje Społeczne.


Prace projektowe

W 2016 roku zakończył się przegląd systematyczny literatury, który miał za zadanie uporządkowanie aktualnego stanu wiedzy w tych dziedzinach, które są wykorzystywane w projekcie. Zgodnie z ustaloną strategią wyszukiwania zostały przeszukane bazy danych, a znalezione abstrakty zostały poddane procesowi obróbki, analizy i katalogowania. Celem tej fazy projektu było wypracowanie najważniejszych definicji lean w ochronie zdrowia oraz opracowanie raportu z przeglądu systematycznego literatury oraz jego wyniki, łącznie z bazą publikacji zakwalifikowanych do wykorzystania w projekcie. 
W grudniu 2019 r. zakończyła się faza pilotażowa projektu, gdzie opracowano nowe mapy strumieni wartości dla procesu leczenia udaru mózgu w wybranych podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego. W grudniu 2019 r. zakończyła się faza pilotażowa projektu, gdzie opracowano nowe mapy strumieni wartości dla procesu leczenia udaru mózgu w wybranych podmiotach leczniczych województwa mazowieckiego. 
Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem kolejnych wdrożeń opracowanych Standardów VSM. 


Współpraca ze świadczeniodawcami

Bardzo zależy nam na tym, aby przygotowywane w ramach projektu rozwiązania były współtworzone i konsultowane z jak najszerszą grupą świadczeniodawców – docelowych odbiorców standardów mapowania strumienia wartości. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców.  Jednym z istotnych elementów tej współpracy, będzie wypełnienie ankiety oceniającej wypracowane przez nas podejście do mapowania strumienia wartości.


Udział w projekcie

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby, które dysponują odpowiednią wiedzą i kompetencjami, by wnieść merytoryczny wkład do prac wdrożeniowych w podmiotach leczniczych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są proszone o kontakt z nami.


________________________________________

[1] M. Dercz, i in., Ustawa o działalności leczniczej – podsumowanie dwóch lat funkcjonowania, PWC, Warszawa 2013.
[2] S. Golinowska, i.in., Równowaga finansowa i efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Vesalius, Kraków 2012.
[3] VSM – Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości.
[4] Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia §10 pkt. 1.#lean #leanoz #leanmanagement #zarządzanie #management