Konferencja 2021


Zapraszamy do rejestracji na konferecję!
Link do rejestracji

Konferencja Naukowa PTEZ
„Procesowe metody zarządzania leczeniem szpitalnym.
Lean Management w Ochronie Zdrowia”

pod patronatem honorowym


Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz
Marszałka Województwa Mazowieckiego

17 września 2021 roku, godz. 10:00-16:30
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Litewska 14/16, s. 202
02-576 Warszawa

Program Konferencji

TBC

Godz. Temat wystąpienia Prelegenci
10:00 - 10:30

Rejestracja gości, kawa powitalna

Dyskusja w kuluarach

I Sesja – Przywitanie gości, wykłady inauguracyjne
Temat: Determinanty usprawnień organizacyjnych technologii medycznych
Przewodniczy prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

10:30 - 11:00

Udary mózgu jako wyzwanie dla polityki
zdrowotnej

Karta Oceny Merytorycznej Diagnostyki
i Leczenia chorych z Udarem Mózgu

Cele badawcze Projektu Lean OZ

Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Zdrowia
Sławomir Gadomski

Prof. dr hab. Agnieszka Słowik

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski

11:00 - 11:20

Specyfika zarządzania organizacją szpitala
w porównaniu z organizacjami przemysłowymi

Dr inż. Małgorzata Chmielewska

11:20 - 11:40

Lean Management w leczeniu stacjonarnym - możliwe usprawnienia organizacyjne

Mgr Stanisław Brzozowski

11:40 - 12:00

Postępy w leczeniu udaru mózgu w województwie mazowieckim

Dr hab. Adam Kobayashi

12:00 - 12:20

Lean management jako innowacja organizacyjna w zarządzaniu Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym

Mgr farm. Urszula Cegłowska

12:20 - 12:40

Optymalny model opieki długoterminowej po udarze mózgu

Dr hab. Iwona Sarzyńska-Długosz

12:40 - 13:10

Przerwa na lunch

Dyskusja w kuluarach

II Sesja – Zarządzanie procesowe technologiami medycznymi z wykorzystaniem technik
z grupy Lean Management
Przewodniczy prof. dr hab. Stanisław Marciniak TBC

13:10 - 13:30

Uwarunkowania zastosowania procesowych metod zarządzania w różnych aspektach działalności opieki zdrowotnej

Prof. dr hab. Stanisław Marciniak

13:30 - 13:50

Prawidłowe mapowanie procesów jako podstawowy warunek wykorzystania różnych technik Lean Management

Mgr inż. Jarosław Gębski

13:50 - 14:10

Przegląd możliwości stosowania metod i technik inżynierii produkcji w opiece zdrowotnej

Dr inż. Bartłomiej Gładysz

14:10 - 14:30

Założenia LHSE – Lean Healthcare Systems Engineering

prof. Bohdan W. Oppenheim (Loyola Marymount University, Los Angeles, California, USA)
Dr inż. Aleksander Buczacki

14:30 - 15:00

Panel dyskusyjny

15:00 - 15:30

Przerwa na kawę

Dyskusja w kuluarach

III Sesja – Prezentacje oryginalnych prac studenckich
Przewodniczy dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska TBC

15:30 - 15:50

Wyniki konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką

Dr hab. Ewa Dmoch-Gajzlerska

15:50 - 16:20

Prezentacje prac studenckich

Mgr farm. Magdalena Zielińska

16:20 - 16:30

Zakończenie Konferencji

Prof. dr hab. Tomasz Hermanowski


#konferencja #leanoz #warszawskiuniwersytetmedyczny #ochronazdrowia #zdrowie