Baza wiedzy LeanOZ

Pilna potrzeba usprawnienia organizacji pracy jest szczególnie widoczna w polskim systemie ochrony zdrowia, który przeżywa kryzys[1] związany głównie z brakiem wystarczających środków finansowych[2], ale także zbyt małą liczbą wykwalifikowanego personelu lekarskiego, niskiego stopnia wykorzystania sprzętu medycznego, niedopasowania zasobów (podaż) do potrzeb pacjentów (popyt).

Czy jest możliwe jednoczesne zmniejszenie kolejek pacjentów i poprawa jakości leczenia bez zwiększania kosztów w polskich placówkach ochrony zdrowia? Odpowiedz na tak postawione pytanie badawcze jest twierdząca, a między innymi sposobem na osiągniecie tego stanu rzeczy jest projekt badawczy Lean Management w ochronie zdrowia.

Głównym celem projektu jest opracowanie Krajowych Standardów VSM[3] oraz pilotażowe wdrożenie narzędzi służących do pomiaru strumienia wartości dla pacjenta w procesie leczenia.

Inicjatorem i pomysłodawcą projektu Lean Management w ochronie zdrowia jest Polskie Towarzystwo Ekonomiki Zdrowia (PTEZ), dla którego priorytetem jest m.in. „Rozpowszechnianie i propagowanie rezultatów wykonywanych badań z zakresu ekonomiki zdrowia przełożonych na język praktyki, by umożliwić sprawiedliwą i efektywną gospodarkę ograniczonymi zasobami, przeznaczanymi przez społeczeństwo na ochronę zdrowia”.[4]

Konsorcjum projektu, pod kierownictwem PTEZ oraz wsparciem merytorycznym dwóch instytucji naukowych tj. Warszawskigo Uniwersytetu Medycznego oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii, opracuje Krajowe Standardy Wdrożenia VSM w polskim systemie ochrony zdrowia zawierające następujące elementy:

  • wybór procesu VSM
  • mapa stanu obecnego (As-Is)
  • mapa stanu docelowego (To-Be)
  • ścieżka dojścia (Road Map)
  • wycena potencjalnych efektów wdrożenia.

Opracowane propozycje standardów zostaną poddane szerokim konsultacjom społecznym, w celu uwzględnienia uwag zgłoszonych przez różne grupy interesów. Zatwierdzone przez Komitet Naukowy Projektu Krajowe Standardy VSM dla procesów leczenia (wersja 1.0) zostaną zaprezentowane na Konferencji Naukowej, podsumowującej fazę badawczą projektu.

W drugiej części projektu, z udziałem wytypowanych podmiotów leczniczych, zostanie przeprowadzone wdrożenie pilotażowe VSM dla procesu leczenia udaru mózgu w województwie mazowieckim, z wykorzystaniem opracowanych standardów.

Szczególne podziękowania należą się Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju, które wysoko oceniło projekt i zadecydowało o jego finansowaniu w ramach konkursu Innowacje Społeczne.[1] M. Dercz, i in., Ustawa o działalności leczniczej – podsumowanie dwóch lat funkcjonowania, PWC, Warszawa 2013.

[2] S. Golinowska, i.in., Równowaga finansowa i efektywność w polskim systemie ochrony zdrowia, Vesalius, Kraków 2012.

[3] VSM – Value Stream Mapping – Mapowanie Strumienia Wartości.

[4] Statut Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia §10 pkt. 1.